Litteratur

Intro, kap. 1 og 2 (s. 9 – 95)

Det her er en kommenteret liste til lederen, der ønsker at gå dybere.

Meget grundige akademiske litteraturlister med henvisninger for fx master-studerende om strategisk kommunikation & branding, kommunikationsteori, kampagner og de øvrige behandlede emner side 9-97 kan du finde i:

  • Henrik Merkelsen (red.) (2010): Håndbog i Strategis Public Relations, Samfundslitteratur; med lister opdelt for alle discipliner
  • Winni Johansen og Finn Frandsen (2007): Krisekommunikation, Samfundslitteratur; med dybtgående metodediskussion
  • Preben Sepstrup (2006): Tilrettelæggelse af information, Academica; med vægt på marketing og informationskampagner og målgrupper
  • Anna Ebbesen og Astrid Haug (2009): Lyt til elefanterne, digital kommunikation i praksis, Gyldendal Business om litteratur og sites til netkommunikation

Lettere introduktioner til strategisk kommunikation

Der er ikke mig bekendt skrevet danske bøger med vægt på ledelsens strategier for kommunikation som det tager sig ud for forretningsansvarlige chefer, men der er mange gode introduktion, man kan have glæde af, også nogle der sikkert vil opleves mindre strategisk komplekse. Jeg vil henvise til følgende:

Jens Otto Kjær Hansen, (2004). I andres brød, Forlaget Ajour (under genudgivelse). Bogens del 1 og 2 skildrer nogle af de samme overvejelser og strategimodeller beregnet på efteruddannelse af journalister.

  • Mie Femø Nielsen, (2010). Strategisk kommunikation, Akademisk Forlag. Introduktion der kan læses uden kendskab til strategier og med mere vægt på det fagligt-metodiske.
  • Anne Katrine Lund (2009). Lad gå videre. Bedre strategisk lederkommunikation, Gyldendal Business. Vægten er på lederens personlige retoriske værktøjer og interne kommunikation.
  • Helle Petersen (2002). Strategisk kommunikation – kvalitetsstyring og måling, Samfundslitteratur, (90 sider). Indledningen kan downloades på http://www.kommunikationsforum.dk/artikler.asp?articleid=05429. Vægt på måling mm. ud fra Novo Nordisk case.
  • Preben Sepstrup (2006, 3. udg.) Tilrettelæggelse af information. Kommunikations- og kampagneplanlægning, Academica. Lærebogs-klassiker til kampagneplanlægning ud fra kommunikationsmodel med mål, målgrupper osv. om end noget mere akademisk orienteret ift. de øvrige her
  • John Fiske (1990). Introduction to Communications Studies, Routledge. International klassiker, der bredt introducerer kommunikationsfeltet.

Kilder der trækkes på  i kapitlet

Hvis man gerne vil finde uddybninger af nogle af de behandlede emner s. 9-95 kan jeg henvise til følgende:

Metode- og paradigmediskussion

Til uddybning af diskussionen især i kap.1 om kommunikationsparadigmernes metodiske grundlag kan jeg anbefale:

Henrik Merkelsen (red.) (2010): Håndbog i Strategis Public Relations, Samfundslitteratur. Bl.a. i Merkelsens indledende kapitel en diskussion af Grunig’s paradigmer og hele den diskussionskontekst inden for kommunikationsfaget

Winni Johansen og Finn Frandsen (2007): Krisekommunikation, Samfundslitteratur

Her angivet for en grundigere diskussioner af metodiske grundopfattelser i nyere kommunikationsteori

Sven Windahl et al. (1992): Using Communication Theory, Sage Publications.

Mere klassisk behandling af mange sider af kommunikationsteori, hvoraf det meste stadig er relevant. Mange af bogens modeller er også gengivet i Carol Henriksen (2001): Modeller for kommunikation og Public relations, Roskilde Universitetsforlag

Steen Hildebrandt: Ledelse og kommunikation in Helle Petersen og Anne Katrine Lund (red) (2000): ”Den kommunikerende organisation”. En af de få (ud over Erik Johnsen) inden for dansk ledelsestradition, der grundigt og relevant har reflekteret over ledelse og kommunikationstilgange.

James E. Grunig & Todd Hunt (1984): Managing Public Relations. Fort Worth. James E. Grunig (ed.) (1992): Excellence in Public Relations and Communication Management, Lawrence Earlbaum Ass. og samme: Excellent Public Relations and Effective Organization (2002). Grunig er solid, og ikke svær at læse.

C. E. Shannon & W. Weaver (1949): Mathematical Theory of Communication. Urbana. Her startede kommunikationsteori på 2. paradigmes videnskabelige grundlag.

Corporate communication og integreret kommunikation

Til uddybning af min diskussion af horisontal og vertikal integreret kommunikation kan anføres:

Joep Cornelissen (2004 og 2006) Corporate Communication, Theory and practise, Sage. Meget brugt og opdateret introduction til corporate communication med internationale cases.

Cees van Riel (1992): Principiels of Corporate Communication. Samme, nu bare lidt ældre udgave og lidt mere struktur- og marketinginspireret end Cornelissen

Lars Thøger Christensen og Mette Morsing (2005): Bagom Corporate Communication, Samfundslitteratur. En fin kritisk diskussion af konceptet corporate communication og de styrings- og ledelsesmodeller det implicerer.

Mary Jo Hatch og Majken Schultz (2010).Brug dit brand, Gyldendal Business, Strategisk branding forstået i en identitets- og organisationskontekst med gode cases

Strategiudvikling

Det giver ikke mening at henvise til den uendelige række af strategifremstillinger, men for overblik over skoler kan jeg henvise til Henry Mintzberg et al. (1998) Strategy Safari. The complete guide through the wilds of strategic management, Prentice Hall. Ud over en oversight over de ti vigtigste management-skoler er der en fin litteraturliste. De direkte referencer i min bog i disse kapitler er:

Værdikæder:

Michael Porter(1980): Competitive Strategy, Free press og samme: Competitive Advantage (1985). Porter er ophavsmand til værdikædebetragtningen.

Cirkulær strategiudvikling:

Rosabeth Moss Kanter (2002) om improvisationsteater og  IKIWISI (I will know it when I see it): Evolve. Succes I morgendagens digitale kultur, Børsen. For et kort referat af Espen Højlund se: http://www.kommunikationsforum.dk/?articleid=5066

SWOT/TOWS-matrix:  Heinz Weihrich and Chunguan Ma (2004): An Analysis of China’s Competitive Environment with the Tows Matrix – An Alternative to Porter’s Model, NEBS Procedings. Ud fra en strategi for WW-koncernen viser de evidente fordele ved ikke alment at bruge SWOT-modellen, men at gøre det på bestemte scenarier/strategier.

Nettet og strategisk kommunikation

Nettet betydning vil kun blive større – og litteraturen om samme skal for at være aktuel findes på nettet (bl.a. i dansk kontekst på kommunikationsforum.dk) eller i magasiner som Wired og Fast Company.  For en dansk introduktion kan anføres:

Anna Ebbesen og Astrid Haug (2009): Lyt til elefanterne, digital kommunikation i praksis, Gyldendal Business med vægt på forskellige typer netværk og communities

Andrew McAfee (2009): Enterprise 2.0, Harvard Business Press. En forretningsstrategisk approach til netstrategier, der kan anbefales.

Chris Anderson (2006): The Long Tail. Hyperion. En ny-klassiker må det vel hedde i fodbold. Om hvordan nicheforretning kan blomstre på det globale net.

Kampagnetilrettelæggelse

Der er mange andre modeller end det K-hjul, jeg gennemgår for kampagner, dog alle med analyse, strategi, implementering. Men se fx

Preben Sepstrup 2006: Tilrettelæggelse af information, 3. udg. ’Bibel’ om kampagnetilrettelæggelse. Vigtigt at læse 3. udgave, der er inspireret af netværkstanker, bl.a. til sundhedskommunikation

Thomas Hestbæk Andersen og Flemming Smedegaard (2009): Kommunikationsplanlægning, Samfundslitteratur. Kortere udgave af Sepstrup, ud fra en lidt mere socialkonstruktivistisk og dialogisk diamant-model.

Henrik Dahl (1997): Hvis din nabo var en bil, Akademisk Forlag,

Diskussion af målgrupper. Henrik Dahl har i senere artikler på K-forum nuanceret opfattelsen af de fire livsstilsgrupper.

Organisation og kommunikation

George Cheney, Lars Thøger Christensen m.fl. (2004):  Organizational Communication in the age of Globalization,  Waveland press. Klassisk amerikansk oversigtsværk

Holger Højlund & Morten Knudsen (red.): Organiseret kommunikation – systemteoretiske analyser, Samfundslitteratur. Introduktion til kommunikation og analyser alle i lumaniansk perspektiv – altså krævende at læse!

Karl E. Weick (1995): Sensemaking in Organizations, SAGE. Klassiker med vægt på meningstilskrivning som jeg også vægter.

Jesper Højberg Christensen (2002): Mod et nyt paradigme for organisationens kommunikation in:Jørn Helder og Leif Pjetursson (red.): Modtageren som medproducent, Samfundslitteratur. Artiklen kan downloades http://www.kommunikationsforum.dk/artikler.asp?articleid=10859

Samfund, magt og kommunikation

Jeg udfolder ikke på disse sider diskussionen om sammenhæng mellem magt og samfund og så virksomhedernes strategier. Men jeg kan henvise til:

Lars Qvortrup (1998): Det hyperkomplekse samfund. 14 fortællinger om informationssamfundet. Gyldendal. Kan stærkt anbefales som introduktion til den historiske forståelse af de tre paradigmer og af kommunikation i et Luhmann-inspireret perspektiv

Morten Bay: Homo Conexus, netværksmennesket. (2009) Gyldendal. En anden, desværre lidt snakkende, sociologisk-filosofisk introduktion, men med gode referater af nyere netværksbøger, der tager parti for 3. paradigme.

Manuel Castells (2000): The Information Age I-III. Blackwell. Med en helt anden tyngde analyseres netværkssamfundet her.

Anthony Giddens (1991): Modernity and Self-identity. Self and Society in the Late Modern Age, Stanford University Press. Analyse af identitet i det moderne samfund

Henrik Merkelsen (2007): Magt og Medier – en introduktion. Samfundslitteratur. Intro til alle de samfunds- og filosofihistoriske klassiske ud fra et kommunikationsperspektiv.

Niels Åkerstrøm Andersen (2001): Kærlighed og Omstilling, Gyldendal og (2008) Legende magt.

Frederik Stjernfeldt & Ole Thyssen (2000) (red.): Æstetisk kommunikation. København. Antologi med mange sider af strukturalistisk og æstetisk tilgang til kommunikation.

Niklas Luhmann (2000): Sociale systemer. København. Der er mange andre artikler om og introduktioner til Luhmann.

Jürgen Habermas (1985). Theorie des kommunikativen Handels. Suhrkamp. Her er der også et væld af introduktioner, hvis originalen her er for tung

Praktiske, internationale håndbøger

Der er selvsagt et væld af især angelsaksiske introduktion til virksomhedens kommunikation og kommunikationsstrategier. Efter min mening tenderer strateger mod at blive planer, men af de mange kan nævnes:

Glen M. Broom m.fl. (2000): Effective Public Relations, Prentice Hall Inc. Let tilgængelig klassisk konstant opdateret US-lærebog med oversigter, cases osv.

  • Når forretningen kommunikerer